اهداف و برنامه ها

اهداف و برنامه ها:
چشم انداز:
كسب جايگاه پيشرو در ايجاد بسترها و تدوين الزامات حقوقي و قانوني توسعه فناوريهاي زيستي، خلق ثروت از علم در سطح ملي و منطقه.
اهداف:

  1.   ايجاد بسترها و الزامات حقوقي و قانوني انتقال فناوري.
  2.    ايجاد بسترها و الزامات حقوقي و قانوني توسعه و توليد فناوري.
  3.    ايجاد بسترها و الزامات حقوقي و قانوني خلق ثروت از علم.
  4.    رفع موانع حقوقي و قانوني خلق ثروت از علم.
  5.    ايجاد بستر مناسب حقوقي و قانوني جهت تبديل پژوهشگاه به پژوهشگاه نسل 3، (كارآفرين و ثروت آفرين).
  6.   توانمند سازي اعضاي هيات علمي و كاركنان در دانش و آگاهي حقوقي (حوزه هاي انتقال فناوري، توليد و توسعه فناوري).