شورای فرهنگی

دفتر امور فرهنگي پژوهشگاه در اولين ماه فعاليت رسمي خود را پس از تاسيس دبيرخانه شوراي فرهنگي در بهمن ماه 1386 درجهت ارتقاء سطح فعاليتهاي فرهنگي و ايجاد فضاي معنوي به شرح زير آغاز نمود. 
دفتر امور فرهنگي پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري با ياري خداوند منان براساس اهداف و وظايف مربوطه و با حمايت مسئولين، خصوصاً رياست محترم پژوهشگاه در سال سه سال فعاليتها و برنامه‌هاي فرهنگي مصوب در كميته فرهنگي را به نحو شايسته با رويكرد فرهنگي و مذهبي شرح زير اجرا مي نمايد: 
اين دفتر ضمن بهره‌گيري از تجربيات و برنامه‌هاي فرهنگي اجرا شده در سالهاي قبل در پژوهشگاه، و در ساير مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي ديگر همچنين استفاده از ايده‌ها و پيشنهادات جديد و روز آمد، كليه برنامه‌هاي فرهنگي متناسب با اهداف در كميته فرهنگي مطرح و طي بحث و تبادل نظر و كارشناسي لازم زمينه اجراي برنامه‌ها را فراهم مي‌آورد. 

اهداف كلان فعاليت دفتر امور فرهنگي: 
الف) برنامه ريزي در حوزه فعاليتهای فرهنگی در زمينه قرآن و عترت بصورت برنامه‌های ميان مدت و بلند مدت درپژوهشگاه 
ب) ايجاد زمينه های مناسب جهت انسجام و هماهنگی فعاليتهای فرهنگي در پژوهشگاه 
ج) بهره‌مندی از نظرات اساتيد و دانشجويان، معرفی و استفاده از پتانسيل فرهنگي پژوهشگاه 
د) ايجاد حس مشارکت‌پذيری در دانشجويان و ارتباط مناسب بين فعالين فرهنگي در پژوهشگاه 
هـ) نيازسنجی کانون قرآن و عترت در پژوهشگاه و ساماندهی و ارتقاء فعاليت‌های قرآني 
و) رشد و نهادينه كردن فضايل اخلاقي در پژوهشگاه 
ز)تلاش در جهت ارتقاء نشاط اجتماعي و اميد به زندگي براي كاركنان و دانشجويان 
ح)تلاش در جهت شكوفائي استعدادها و خلاقيت هاي فرهنگي 
ط)ايجاد وحدت و مشاركت در امور فرهنگي 
ي) ساماندهي فعاليت و خدمات فرهنگي و رفاهي و فوق برنامه