معرفی مرکز

معرفی مرکز

باسمه تعالي

 

براساس اهداف سند چشم انداز 20 ساله پيشرفت و توسعه، توليد علم و فناوري از جمله مقولاتي است که نيازمند توجه بيشتر مديران، کارشناسان، اساتيد، نخبگان و دولتمردان براي توسعه و اقتدار جمهوري اسلامي بر مبناي الگوي توسعه اسلامي- ايراني است. در راستاي اين مهم، ماموريت خطيري از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به پژوهشگاهها از جمله پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيک و زيست فناوري به منظور توسعه فناوري هاي نوين و تجاري سازي دستاوردهاي علمي و پژوهشي جهت بهره مندي کشور از آنها محول گرديده است. براي رسيدن به اين هدف در قالب چشم انداز و ماموريت پژوهشگاه ايجاد زير ساختهاي لازم جهت اجراي آن، امري ضروري مي باشد. از جمله واحدهاي ضروري براي توسعه فناوري هاي زيستي و تجاري سازي دستاوردهاي علمي و پژوهشي مربوطه "مركز توسعه فناوري هاي زيستي" با شرح وظائف زير است.

مرکز توسعه فناوري هاي زيستي

مرکز توسعه فناوري هاي زيستي با ماموريت كسب جايگاه پيشرو در توسعه فناوري‌هاي زيستي در سطح ملي و منطقه‌اي، شناسايي ، بسترسازي و مديريت اجراي طرح‌هاي توسعه فناوري هاي زيستي، و شرح وظايف زير را بر عهده دارد:

 1. کشف نيازها , ايده ها و طرحهاي فناورانه زيستي
 2. بررسي علمي و فني طرح هاي فناوري و ارايه گزارش هاي کارشناسي و عملکردي به معاونت فناوري جهت تاييد
 3. هدايت, نظارت, ارزيابي و يا اجراي طرح هاي توسعه فناوري هاي زيستي
 4. تامين زيرساخت هاي لازم براي اجراي طرحهاي توسعه فناوري
 5. ارايه مشاوره و خدمات علمي _ فني در زمينه توسعه فناوري هاي زيستي
 6. تامين سازوکارهاي لازم براي انتقال فناوري هاي توسعه يافته
ساختار و شرح وظائف مرکز توسعه فناوري‌هاي زيستي

مقدمه :

اين ساختار و شرح وظايف براي ايجاد و فعاليت مركز توسعه فناوري هاي زيستي در يك بازه ۵ ساله تهيه شده است.

تعاریف

فناوري : ساخت ، بهبود، استفاده و دانش، ابزارها، ماشين‌ها، فنون، سيستم‌ها و روش‌هاي سازماندهي براي حل مشكلات ، بهبود راه‌حل‌هاي موجود و رسيدن به يك هدف و بكارگيري ورودي‌ها و خروجي‌ها يا انجام يك عملكرد معين (ويكي پديا)

فناوري زيستي : استفاده از موجودات زنده يا اجزاي آنها براي توسعه فناوري توليد كالا يا ارائه خدمات

دانش‌فني : دانش عملي لازم براي اجراي يك فناوري (علاوه بردانش قابل گويش و نوشتاري )

انتقال فناوري : فرآيند انتقال مهارت ها ، دانش ، فنون ، روش هاي ساخت . تجهيزات و امكانات و نمونه محصول از دانشگاه ها يا پژوهشگاههاي داخل و خارج كشور به استفاده كنندگان (ويكي پديا)

حق دانش‌فني (Royalty) : حقوق مادي مترتب بر مالكيت فكري كه در ازاي واگذاري مالكيت فكري به اشخاص حقيقي و حقوقي دريافت مي شود.

توسعه فناوري : تبديل ايده‌ها يا نتايج پژوهشي به فناوري به طوري كه قابليت سرمايه‌گذاري براي توليد محصول احصاء شود.

چشم انداز :

كسب جايگاه پيشرو در توسعه فناوري‌هاي زيستي در سطح ملي و منطقه‌اي

ماموريت :

شناسايي ، بسترسازي و مديريت اجراي طرح‌هاي توسعه فناوري هاي زيستي

هدف :

توسعه فناوري هاي زيستي بر مبناي نتايج پژوهشي و ايده هاي كارآفري

وظایف:

 1. كشف نيازها، ايده ها و طرحهاي فناورانه زيستي
 2. بررسي علمي و فني طرح هاي فناوري و ارائه گزارش‌هاي كارشناسي و عملكردي به معاونت فناوري جهت تاييد
 3. هدايت، نظارت، ارزيابي و يا اجراي طرح هاي توسعه فناوري هاي زيستي
 4. تامين زيرساخت هاي لازم براي اجراي طرحهاي توسعه فناوري
 5. ارائه مشاوره و خدمات علمي – فني در زمينه توسعه فناوري‌هاي زيستي
 6. تامين سازوكارهاي لازم براي انتقال فناوري‌هاي توسعه يافته

حوزه هاي عملياتي:

 1. زيست فناوري غذا و دارو: واكسن و داروهاي نوتركيب و فرآورده ها و مكمل‌هاي غذايي مبتني بر زيست فناوري
 2. بيوتکنولوژي صنعت ومحيط زيست: آنزيم‌هاي صنعتي، بيوانرژي، بيوتكنولوژي نفت و گاز و پتروشيمي، زيست پالايي، زيست فناوري معدن و بازيافت فلزات
 3. بيوتکنولوژي پزشکي: تشخيص بيماري ها، سلول درماني ، ژن درماني
 4. بيوتکنولوژي گياهي: گياهان تراريخت، کود و آفت‌کش‌هاي زيستي، کشت بافت، اصلاح مولكولي، تشخيص تراريختي، توليد مواد موثره گياهي ، تشخيص بيماريهاي گياهي
 5. بيوتکنولوژي دام، طيور و آبزيان: تشخيص بيماري‌ها به روش‌هاي مولكولي ، اصلاح نژاد مولكولي

توجه : موارد فوق مصاديق مشهور مي‌باشند و كار مركز محدود به اين موارد نبوده و موارد مرتبط ديگر و حالات تركيبي هم قابل ملاحظه است.

تشکيلات و شرح وظايف:

براساس بخش مربوط در تشكيلات و شرح وظايف معاونت فناوري است.

مديريت مالي :

مديريت مالي مركز توسعه فناوري هاي زيستي بر مبناي شيوه نامه گردش مالي معاونت فناوري پژوهشگاه مي باشد.

گردش کار هر پروژه:

 

گردش كار پروژه مبتني بر سه فاز كاري Conceptual phase ، Technology Development phase

 

Technology Marketing phase در قالب جزئيات زير است:

الف: دريافت تقاضاي پژوهشگران از طريق دفتر مركز توسعه فناوري هاي زيستي

ب: مطالعه بازار و شناسائي نيازها توسط گروه تجاري سازي و دفتر ارتباط با صنعت

در تدوين طرح سهم مشاركت هر يك از طرفين و منافع آنها بايستي مشخص شود. بنابر اين پذيرش طرح به معني دريافت سهم از پروژه است كه با تفکري اقتصادي ، بررسي‌هاي مفهومي در مركز صورت مي‌گيرد.

 

بررسي مفهومي و طراحي پروژه توسعه فناوري بر مباني اصول زير انجام مي‌شود:

I اهميت موضوع (نياز بازار افزايش توان ملي/...)(Significance)

II. گرايش (Approach)

III. قابليت انجام (Feasibility) با ارائه نتايج پژوهش و شواهد لازم براي اثبات ايده

IV. توجيه اقتصادي (Cost and benefit analysis) (بازار بالقوه ، رقبا ، مزاياي محصول ، قيمت كالاي حاصل، قابليت رقابتي و …)

V. انتخاب و تدوين مالکيت هاي فکري موجود و در پيش‌رو

VI. تعيين شاخص هاي پيشرفت کار

VII. تعيين سهم مشاركت هر يك از طرفين و منافع آنها و ارتباط با صنعت

پذيرش پروژه (بر اساس توجيه اقتصادي، مشخصات علمي – فني، اهميت در افزايش توان ملي و امکان‌پذيري) پس از بررسي اوليه دفاتر تجاري‌سازي، مالكيت فكري و كارشناسي علمي – فني مركز توسط شوراي فني مركز انجام مي شود.

 1. ارائه موضوع
 2. بررسي اوليه و تدوين پيشنهاد اوليه طرح توسعه فناوري
 3. ررسي مفهومي پيشنهاد اوليه طرح از نظر اقتصادي، حقوقي و امكان پذيري علمي- فني (توسط مركز توسعه فناوري با همكاري دفاتر تجاري سازي و مالكيت فكري)، تكميل اطلاعات مورد نياز و تهيه گزارش كارشناسي (تدوين طرح كلي) براي ارائه به كميته فني مركز
 4. پذيرش طرح (تشكيل تيم پروژه) يا رد طرح
 5. تدوين پروژه توسط تيم پروژه
 6. بررسي پروژه در كميته فني مركز و پيشنهاد آن به شوراي فناوري پژوهشگاه
 7. تصويب پروژه در شوراي فناوري پژوهشگاه
 8. بت مالکيت‌هاي فکري اوليه توسط دفتر مالكيت هاي فكري
 9. تهيه و تكميل مدل تجاري‌سازي (طرح كسب و كار) اوليه و نقشه راه بر مبناي بسته فناوري توسط دفتر ارتباط با صنعت / گروه تجاري سازي
 10. عقد قرارداد هاي سرمايه‌گذاري پژوهشگاه ، مدير پروژه و شرکاي احتمالي توسط دفتر ارتباط با صنعت / گروه تجاري‌سازي
 11. تدوين برنامه مديريت پروژه (کنترل پروژه)
 12. هيه و استقرار تسهيلات و تجهيزات براي اجراي پروژه توسط مركز و تيم پروژه
 13. اجراي بخش‌هاي مختلف پروژه توسط تيم پروژه
 14. مستند سازي نتايج بدست آمده در حين اجرا و پس از آن(Patent, SOP, Know How, …) و تدوين فناوري توسط تيم پروژه دفتر مالكيت فكري و مركز توسعه
 15. اتمام ثبت مالکيت هاي فکري حاصل توسط دفتر مالكيت فكري
 16. دريافت استانداردها، مجوزها، گواهي‌ها
 17. بررسي فني مجدد نمونه ها و بهبود فناوري در صورت نياز توسط تيم پروژه و مركز توسعه براساس بازخورد مرحله 16
 18. تدوين و عرضه بسته فناوري (SOP, clones, formulation,….) توسط دفتر مالكيت فكري، دفتر ارتباط با صنعت و تيم پروژه
 19. تكميل مدل تجاري سازي (طرح كسب و كار) و نقشه راه بر مبناي بسته فناوري توسط دفتر ارتباط با صنعت / گروه تجاري سازي با همكاري تيم پروژه
 20. اعلام اختتام پروژه
 21. بازاريابي فناوري حاصل يا ايجاد شرکت توليدي توسط دفتر ارتباط با صنعت
 22. سرمايه گذاري براي توليد يا واگذاري سهم مرکز توسعه توسط دفتر حقوقي + دفتر ارتباط با صنعت

 

گردش كار ارائه، بررسي و اجراي پروژه توسعه فناوري در مرکز توسعه فناوری

 

فاز پروژه فعاليت ها مجری مدت زمان انجام
1-
دریافت طرح
۱ - دريافت تقاضاي پژوهشگران دفتر مركز توسعه فناوري هاي زيستي یک هفته
۲ - مطالعه بازار و شناسائي نيازها گروه تجاري سازي و دفتر ارتباط با صنعت
۲ -
بررسی طرح
۱ - تدوين پيشنهاد اوليه طرح توسعه فناوري متقاضي / مركز توسعه فناوري يا مشترك 1-2 هفته
۲- بررسي ابعاد علمي، امكان پذيري فنی و اقتصادی، حقوقي و در صورت نياز تكميل پيشنهاد اوليه در قالب گزارش كارشناسي و ارائه طرح به كميته فني مركز مركز توسعه فناوري - دفاتر تجاري سازي و مالكيت فكري با همكاري متقاضي 1 ماه
۳ - بررسي و تاييد پروژه در كميته فني مركز کميته فنی ۱۵ روز
۴ - تشكيل تيم اجرائي پروژه مركز توسعه فناوري با همكاري متقاضي ۱۵ روز
۵ - تدوين پروژه و برنامه مديريت و کنترل پروژه تيم اجرايی پروژه يک ماه
۶ - بررسي و تاييد پروژه در كميته فني مركز و شوراي فناوري پژوهشگاه مركز توسعه فناوري و شوراي فناوري پژوهشگاه *
3-
اجرای پروژه
۱- تهيه و استقرار تسهيلات و تجهيزات براي اجراي پروژه تيم اجرايی و مركز يك ماه
۲ - اجراي پروژه تيم اجرائي پروژه براساس زمانبندی پروژه
۳ - ثبت مالکيت‌هاي فکري اوليه تيم اجرايی با مشاوره دفتر مالكيت هاي فكري سه ماه
۴ - تهيه و تدوين طرح كسب و كار اوليه تيم اجرايی با مشاوره گروه تجاري سازي/دفتر ارتباط با صنعت يك ماه
۵ - عقد قرارداد هاي سرمايه‌گذاري پژوهشگاه ، مدير پروژه و شرکاي احتمالي دفتر ارتباط با صنعت / گروه تجاري‌سازي/ مدير پروژه يک ماه
۶ - دريافت استانداردها، مجوزها، گواهي‌ها تيم پروژه با مشاوره مركز توسعه **
۷ - بررسي فني مجدد نمونه ها و بهبود فناوري در صورت نياز براساس بازخورد مرحله6 تيم پروژه با مشاوره مركز توسعه **
4-
تجاری سازی
۱ - تدوين طرح کسب و کار نهايی و مدل تجاري‌سازي تيم پروژه با مشاوره گروه تجاري سازي/ارتباط با صنعت يك ماه
۲ - تدوين و عرضه بسته فناوري (formulation,… ،(SOP, clones تيم پروژه با مشاوره دفتر مالكيت فكري/ دفتر ارتباط با صنعت يك ماه
3 - اعلام اختتام مدير پروژه  
۴ - بازاريابي فناوري حاصل يا ايجاد شرکت توليدي تيم پروژه / دفتر ارتباط با صنعت  
۵ - سرمايه گذاري براي توليد يا واگذاري سهم مرکز توسعه دفتر حقوقي / دفتر ارتباط با صنعت