واحد زيست فناوري دام ،طيور و آبزيان

واحد زيست فناوري دام ،طيور و آبزيان

 

  1. تدوين و عملياتي نمودن طرحهای توسعه فناوری ، مدل تجاري‌سازي و بسته فناوري پروژه هاي زيست فناوري دام ،طيور و آبزيان
  2. شناسايي عوامل بيماريزاي دام و ،طيور و آبزيان با استفاده از روشهاي مولکولي
  3. توليد کيت هاي تشخيصي دام و ،طيور و آبزيان
  4. دستيابي به فناوري توليد واکسن هاي نسل جديد دام و ،طيور و آبزيان و توليد فرآورده هاي زيستی دامپزشکي
  5. توسعه دانش فنی توليد فرآوردهاي زيستي از دام و ،طيور و آبزيان
  6. استفاده از روشهاي زيست فناوري براي افزايش ماندگاري محصولات دام و ،طيور و آبزيان
  7. اصلاح نژاد و توليد لاين هاي دام و ،طيور و آبزيان اقتصادي
  8. برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي کوتاه مدت در ارتباط با بکارگيري تکنيک هاي زيست فناوري دام ،طيور و آبزيان در کشاورزي و صنعت
  9. ارايه مشاوره هاي تخصصي ، کارشناسي ،تحقيق و توسعه به بخشهاي مختلف اقتصادي کشاورزي و صنعت
  10. مستند سازي فرايندها و دستورالعمل انجام کار دانش هاي فني