واحد زيست فناوري گياهي

واحد زيست فناوري گياهي

 

 1. تدوين و عملياتي نمودن طرحهای توسعه فناوری ، مدل تجاري‌سازي و بسته فناوري پروژه هاي زيست فناوري گياهي
 2. ايجاد ارقام مقاوم گياهان به تنشهاي محيطي
 3. توسعه دانش فنی ريزازديادي گياهان به منظور تکثير گياهان برتر و توليد نهالهاي عاري از ويروس
 4. توليد نمونه آزمايشگاهي و مهندسي شده ارقام متحمل و گياهان مقاوم به آفات و بيماريها
 5. افزايش کيفيت غذايي دانه و ميوه با استفاده از انتقال ژنهاي خاص مانند ژنهاي مسئول ساخت اسيدهاي آمينه به گياهان
 6. افزايش مدت زمان نگهداري محصولات پس از برداشت و بهبود عطر و طعم محصولات
 7. توسعه دانش فنی انتقال ژن داروها و پروتئينهاي مورد نياز انسان به گياهان
 8. دست ورزي ژنهاي توليد متابوليت هاي ثانويه در گياهان با کاربرد صنعتي به منظور افزايش سطح توليد آن در گياه و استخراج آنها
 9. توسعه دانش فنی توليد کودهاي بيولوژيک
 10. برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي کوتاه مدت در ارتباط با بکارگيري تکنيک هاي زيست فناوري گياهي در کشاورزي و صنعت
 11. ارايه مشاوره هاي تخصصي ، کارشناسي ،تحقيق و توسعه به بخشهاي مختلف اقتصادي کشاورزي و صنعت
 12. مستند سازي فرايندها و دستورالعمل انجام کار دانش هاي فني