واحد نفت و گاز و بيوانرژي

واحد نفت و گاز و بيوانرژي

 

  1. تدوين و عملياتي نمودن طرحهای توسعه فناوری ، مدل تجاري‌سازي و بسته فناوري پروژه هاي نفت و گاز و بيوانرژي
  2. توسعه دانش فنی پاکسازي پساب ها و خاک هاي آلوده به مواد نفتي و ساير آلاينده هاي صنعتي و مرتبط
  3. توليد دمولسيفايرهاي زيستي جهت بازيافت نفت ازلجن هاي نفتي
  4. توليد فيلتر هاي زيستي براي پاکسازي هواي خروجي سامانه هاي صنعت نقت
  5. توسعه دانش فنی افزايش کيفيت نفت و گاز
  6. توليد محصولات زيستي با کمک سوبستراهاي هيدروکربني
  7. توسعه دانش فنی توليد محصولات زيستي جايگزين نفت و مشتقات آن از قبيل سوخت هاي زيستي ،روان کننده هاي زيستي
  8. برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي کوتاه مدت در ارتباط با بکارگيري تکنيک هاي نفت و گاز و بيوانرژي در صنعت
  9. ارايه مشاوره هاي تخصصي ، کارشناسي ،تحقيق و توسعه به بخشهاي مختلف اقتصادي صنعت نفت و گاز و بيوانرژي
  10. مستند سازي فرايندها و دستورالعمل انجام کار دانش هاي فني