واحد فرآورده هاي زيستي

واحد فرآورده هاي زيستي

 

  1. تدوين و عملياتي نمودن طرحهای توسعه فناوری ، مدل تجاري‌سازي و بسته فناوري پروژه هاي فرآورده هاي زيستي
  2. توليد نمونه هاي آزمايشگاهي و مهندسي شده فرآورده هاي زيستي ازقبيل انواع آنزيم ها ،اسيدهاي آمينه ،اسيدهاي آلي و مواد آلي و.....
  3. توسعه دانش فنی و توليد نمونه هاي آزمايشگاهي و مهندسي شده ترکيبات غير دارويي پپتيدها ،پروتئين ها ،ترکيبات قندي و روغن ها و پلاستيک هاي زيست تخريب ناپذير
  4. توسعه دانش فنی استفاده ازميکروارگانيسم ها در کانه آرايي ،فرآوري مواد معدني و تصفيه پسابها و کاهش آلودگي زيست محيطي
  5. برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي کوتاه مدت در ارتباط با بکارگيري تکنيک هاي فرآورده هاي زيستي در صنعت
  6. ارايه مشاوره هاي تخصصي ، کارشناسي ،تحقيق و توسعه به بخشهاي مختلف اقتصادي
  7. مستند سازي فرايندها و دستورالعمل انجام کار دانش هاي فني