واحد تشخيص مولکولي

واحد تشخیص مولکولی

 

وظايف

 

  1. تدوين و عملياتي نمودن طرحهای توسعه فناوری تشخيص مولکولي بيماريها و تشخيص مواد مضر براي سلامت انسان در مواد غذايي و محيط زيست
  2. توليد کيت هاي تشخيصي و انواع نشانگرها
  3. برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي کوتاه مدت در ارتباط با بکارگيري تکنيک هاي تشخيص مولکولي
  4. ارايه مشاوره هاي تخصصي ، کارشناسي ،تحقيق و توسعه در زمينه تشخيص مولکولی
  5. مستند سازي فرايندها و دستورالعمل انجام کار دانش هاي فني