واحد غذا و دارو مبتني بر فناوري هاي زيستي

واحد غذا و دارو مبتني بر فناوري هاي زيستي

 

وظايف

 

  1. تدوين و عملياتي نمودن طرحهای توسعه فناوری، مدل تجاري‌سازي و بسته فناوري در حوزه غذا و دارو مبتني بر فناوري هاي زيستي
  2. توليد نمونه هاي آزمايشگاهي و مهندسي شده دارويي از قبيل پادتن هاي تک دودماني ( آنتي بادي هاي مونوکلونال) ،
    پروتئينهای نوترکيب ،داروهاي استروئيدي، پپتيدهای داروئی، واکسن هاي پروتئينی و ژني و ...
  3. توسعه دانش فنی استفاده از ميکروارگانيسمها و پروتئين هاي نوترکيب در افزايش توليد و ارتقاء کميت و کيفيت مواد غذايي
  4. برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي کوتاه مدت در ارتباط با بکارگيري تکنيک هاي فناوري در صنعت
  5. برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي کوتاه مدت در ارتباط با بکارگيري تکنيک هاي فناوري در صنعت
  6. مستند سازي فرايندها و دستورالعمل انجام کار دانش هاي فني