شرح وظایف

شرح وظایف

 

مديريت تجاري سازي و ارتباط با صنعت

 

 1. شناسايي نيازهاي جامعه در زمينه زيست فناوري و برنامه ريزي و هدايت طرحها و پروژه هاي تحقيقاتي پژوهشگاه مرتبط با نيازها
 2. ارايه خدمات مشاوره در خصوص تدوين طرح امکان سنجی فني و اقتصادي (F.S , Pre. F.S) و طرح کسب و کار (B.P)
 3. ارايه خدمات مشاوره اي ,فني,آزمايشگاهي به اعضاء هيات علمي ,صنايع و شرکتها و ساير مراکز علمي و پژوهشي در زمينه زيست فناوري
 4. برقراري ارتباط موثر و فعال با نهادهاي حمايت کننده (داخل کشور, مراکز بين المللي و سازمان هاي غيردولتي ) از نوآوران و محققان پژوهشگاه
 5. تهيه قرارداد هاي لازم در زمينه فروش وتوليد و بازاريابي محصولات زيست فناوري پژوهشگاه با صنايع اعم از بخش خصوصي و دولتي
 6. اجراي برنامه هاي مربوط به مستند سازي فرايندها و پياده سازي استاندارد هاي معتبر علمي در مقياس آزمايشگاهي
 7. شرکت در نمايشگاههاي تخصصي به منظور بازاريابي و انتقال يا خريد دانش فني محصولات زيست فناوري
 8. همکاري با صاحبان صنايع و مراکز توليدي در جهت تحقق و بهينه سازي فرايند هاي توليد
 9. ايجاد تمهيدات و بسترسازي مناسب براي تاسيس شرکت هاي دانش بنيان و مادر تخصصي در جهت مشارکت اعضاء هيات علمي پژوهشگاه و ساير موسسات علمي در توسعه فناوري هاي زيستي
 10. برگزاري کارگاهها و سمينارهاي تخصصي در جهت آشنايي پژوهشگران با چگونگي روند تجاري سازي محصولات زيست فناوري
 11. فراهم نمودن تمهيدات اخذ مجوز آزمايشگاه مرجع در زمينه هاي مختلف زيست فناوري و همکاري در تکميل فرايند مستند سازي ارايه خدمات تشخيصي به اشخاص حقيقي وحقوقي
 12. عملياتي نمودن برنامه هاي سيستم مديريت کيفيت و استانداردسازي دانش هاي فني و خدمات تشخيصي
 13. انجام اقدامات لازم در تشکيل کميته هاي راهبردي مورد نظر جهت اجراي فرايند مستند سازي ,کاليبراسيون و تامين مواد مرجع مورد نياز
 14. اهتمام در اخذ مجوزهاي مورد نياز درفرايند تجاري سازي دانشهاي فني از مراجع ذيربط
 15. تدوين معيارهاي ارزيابي مراحل توسعه دانش فني وشناسنامه فناوري براي اعضاء هيات علمي پژوهشگاه
 16. ايجاد سازو کار لازم براي انتخاب فناور نمونه و ترغيب اعضاء هيات علمي به ارتباط با صنعت و تجاري سازي نتايج تحقيقات
 17. تدوين آيين نامه ها و مقررات موضوعه ,فرمها ي اطلاعاتي استاندارد در زمينه تجاري سازي پيشرفتهاي علمي اعضاء هيات علمي
 18. ايجاد بانک اطلاعاتي از اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با بازار زيست فناوري
 19. ارزيابي عملکرد طرحهاي فناوري و تهيه گزارش هاي کارشناسي به معاونت و شوراي فناوري و ساير مراجع ذيربط
 20. تعامل با بخش دولتي و خصوصي در زمينه تشکيل و تاسيس مرکز هاي کسب و کار کوچک و بزرگ در جهت تسهيل فرايند تجاري سازي و توسعه دانش هاي فني و انتقال فناوري