ارتباط با ما

نام ونام خانوادگی

سمت

شماره تماس داخلی

شماره تماس مستقیم

نشانی الکترونیکی  ( ایمیل)

دکتر فرید حیدری

مدیر

314

44787413

heidari@nigeb.ac.ir

شاهپور نظری پور

معاون

243

44787470

shahpournazaripour@gmail.com

جواد محمدیاری

کارشناس

157

44787470

javadmohammadyarim@gmail.com

زهرا علیدوستی

کارشناس

349

44787342

productivity@nigeb.ac.ir

شماره فکس ( دورنگار) دفترتجاری سازی ، ارتباط با صنعت و کارآفرینی         44787470