معرفی اعضا هیات علمی

    مهدی شمس آراء

  • پست الکترونیکی:shamsa@nigeb.ac.ir
  • آدرس اینترنتی:
  • تلفن:02144580414
  • دورنگار:02144580395
  • تلفن همراه:
  • آدرس:انتهای بزرگراه همت غرب، بلوار پژوهش، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری