معرفی اعضا هیات علمی

  • پست الکترونیکی:
  • آدرس اینترنتی:
  • تلفن:
  • دورنگار:
  • تلفن همراه:
  • آدرس:انتهای بزرگراه همت غرب، بلوار پژوهش، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری