معرفی اعضا هیات علمی

    دکتر فروغ سنجریان

  • پست الکترونیکی:fsanjarian[a]nigeb.ac.ir
  • آدرس اینترنتی:
  • تلفن:44787453
  • دورنگار:44787399
  • تلفن همراه:
  • آدرس:انتهای بزرگراه همت غرب، بلوار پژوهش، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری