سوابق پژوهشی

مقایسه الگوی بیان ژن های القاء شونده با تنش خشکی در گندم های متحمل و حساس

بررسی تأثير اسيدساليسيليک بر پروفايل بياني ژن هاي گندم در  تعامل با Mycosphaerella graminicola

القاي كالوس از گياهان Nigella arvensis, Nigella sativa و بررسي عوامل فيزيكوشيميايي موثر بر توليد متابوليت‌هاي ثانويه در آنها

توليد کالوس از دو گونه بومي Onosma ايران و بررسي عوامل فيزيکي و شيميايي موثر بر رشد کالوس در راستاي توليد شيکونين

مقايسه تريکوتسن استيل ترانسفرازهاي قارچي مختلف در in planta به منظور غلبه بر سم فوزاريومي دي اکسول نيوالنول

توسعه و بهينه سازي روش تراريختي Fusarium graminearum

تهيه آنتي بادي پلي کلونال بر عليه پروتئين ريبوزومي  L3 گندم

همکاري در انجام طرح پژوهشي با عنوان

همسانه سازي و انتقال ژن AYT1مخمر به گياه توتون جهت ايجاد مقاومت به توکسين قارچي DON

ساخت و استفاده از نانوذرات مغناطيسي اهن براي جداسازي و تخليص مولکول هاي زيستي (اسيدهاي نوکلئيک) به منظور ساخت کيت استخراجmRNA و بازياني DNAاز ژل آگاروز"