سوابق تحصیلی

کارشناسي: میکروبیولوژی، دانشگاه اصفهان، 1374

کارشناسي ارشد: زیست شناسی سلولی و ملکولی، دانشگاه تهران، 1377

دکتری: علوم سلولی و ملکولی، دانشگاه رازی 1385