زمینه های تحقیقاتی

پرایمینگ بذر و القا گیاه جهت افزایش تولید متابولیت های ثانویه و یا مقاومت به تنش ها

کشت سلول و بافت گیاهی در راستای بهینه سازی تولید متابولیتهای ثانویه