معرفی اعضا هیات علمی

    علی هاتف سلمانیان

    استاد
  • پست الکترونیکی:salman@nigeb.ac.ir
  • آدرس اینترنتی:
  • تلفن:02144787365
  • دورنگار:98-21-44787395+
  • تلفن همراه:
  • آدرس:انتهای بزرگراه همت غرب، بلوار پژوهش، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری