سوابق پژوهشی

ردیف

عنوان طرح خاتمه یافته

عنوان طرح در دست انجام

1

ممانعت از پیری گل رز (Rosa hybrida) با مهندسی ژنتیک (بین­المللی-ICRP)

طراحی و ساخت سامانه پلاسمای سرد به منظور ارتقای جوانه­زنی و رشد گندم نان در شرایط نرمال و تنش خشکی (نوع2- مشترک)

2

نقش عوامل رونویسی AP2 در تحمل تنش شوری در ارقام بومی گندم نان (Triticum aestivum) (بین­المللی-هند(

3

بررسی ژنومیکی ژن­های دخیل در تحمل تنش­های شوری و خشکی در کلزا (Brassica napus) با تاکید بر بیان ژن­های PP2C و DREB1B

4

بررسی پلی­مورفیسم ژن­های ACP زیتون (Olea europaea ) در ژرم­پلاسم ایرانی زیتون مستقر در کلکسیون گلستان

5

بررسی بیان متفات ژن­های گل رز (Rosa hybrida) که در پیری گل دخیلند و با روش DD-AFLP جدا شده­اند

6

جداسازی و بررسی الگوی بیان ژن­های P5CS و BADH آلوروپوس لگوپوئیدس