سوابق تحصیلی

مقطع تحصیل

رشته تحصیل

دانشگاه

سال فارغ­التحصیلی

کشور

کارشناسی

زیست­شناسی-علوم گیاهی

تهران

1371

ایران

کارشناسی ارشد

زیست­شناسی-فیزیولوژی گیاهی

تربیت مدرس

1376

ایران

دکتری

زیست­شناسی-فیزیولوژی گیاهی

تربیت مدرس

1384

ایران