زمینه های تحقیقاتی

- تنشهای غیر زیستی (خشکی، شوری ) در گندم، کلزا و زیتون

-پیری در گلهای زینتی (گل رز)