اعضاي كميته

اعضای کمیته نشر آثار علمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

1

دکتر فروزنده محجوبی

رئیس کمیته نشر آثار علمی

2

دکتر عبدالخالق دیزجی

مدیر مسئول انتشارات

3

 دکتر علیرضا زمردی پور

دبیر کمیته نشر آثار علمی

4

دکتر خدیجه رضوی

عضو کمیته نشر آثار علمی

5

دکتر سید‌مهدی حسینی مزینانی

عضو کمیته نشر آثار علمی

6

دکتر مرتضی دلیری

عضو کمیته نشر آثار علمی

7

دکتر مهوش خدابنده

عضو کمیته نشر آثار علمی

8

دکتر سعید امین زاده

عضو کمیته نشر آثار علمی (نماینده معاونت فناوری)

9

دکتر دینا مرشدی

عضو کمیته نشر آثار علمی

10

هاجر پوربابایی

عضو کمیته نشر آثار علمی ( نماینده معاونت پشتیبانی)

11

دلبرطایفه باقر

کارشناس کمیته نشر آثار علمی