تماس با ما

                                                                                                                    

تماس با ما:     
تلفن: 10-02144787301-  داخلی 393      
مستقیم: 02144787417     
 پست الکترونیکی:     Nashr_elmi@nigeb.ac.ir                       
  آدرس:   
 تهران، کیلومتر 17 اتوبان تهران – کرج، شهرک پژوهش، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری،  انتشارات پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری