معرفی اعضا هیات علمی

    مصطفی مطلبی

    استاد
  • پست الکترونیکی:motalebi@nigeb.ac.ir
  • آدرس اینترنتی:nigeb.ac.ir/web/motalebi
  • تلفن:021-44787363
  • دورنگار:021-44787395
  • تلفن همراه:
  • آدرس:انتهای بزرگراه همت غرب، بلوار پژوهش، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری