سایر

 

Books

Underestanding Genetic Engineering, 1993

Biochemistry of signal transduction and regulation, 2nd Edition, 2006

Molecular Biology-Weaver, 5th Edition, 2013

 

راهنمایی پایان نامه حدودا هشتاد دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری

برای جزئیات بیشتر به CV ضمیمه مراجعه شود.