معرفی اعضا هیات علمی

    امیر موسوی

    عضو هیات علمی
  • پست الکترونیکی:m-amir@nigeb.ac.ir
  • آدرس اینترنتی:www.nigeb.ac.ir
  • تلفن:02144787368
  • دورنگار:02144787333
  • تلفن همراه:
  • آدرس:انتهای بزرگراه همت غرب، بلوار پژوهش، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری