سوابق پژوهشی

ردیف

عنوان طرح

كارفرما

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

مسئوليت در طرح

شماره طرح

1

Optimization of date palm (Phoenix dactylifera Genetic Transformation

International Center for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB)

2004

2008

مجری

PI

216

2

Yeast acetyltransferase (AYT1) for engineering deoxynivalenol metabolism in tobacco

International Foundation of Science, IFS

2005

2008

مجری

259

3

Molecular mechanisms of resistance to Fusarium head blight (FHB)

دفتر فناوری های نهاد رياست جمهوری- مشترک با دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی وين، اتريش

2003

2007

مجری

159

4

بهينه سازی کشت بافت و انتقال ژن های عامل  به گياه کلزا در راستای ايجاد مقاومت به علف کش گلايفوسيت

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتيک و زيست فناوری

1379

1383

مجری

144

5

بهينه سازی کشت درون شيشه، باززايی و تراريختی ژنتيکی گل رز

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتيک و زيست فناوری

1387

1390

مجری

335

6

آناليز نسل اول و دوم کلزای مقاوم به گلايفوسيت حامل ژن epsps     

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتيک و زيست فناوری

1384

1387

مجری

7

همسانه سازی و بيان ژن گلايفوسيت اکسيدوردوکتاز (gox)  در باکتري E. coli و ارزيابي کارايي آن  در ايجاد مقاومت به علف کش گلايفوسيت

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتيک و زيست فناوری

1393

1396

مجری

407-م-1

8

انتقال توام ژن هاي epsps جهش دار و gox به گياه کلزا در راستاي توسعه ارقام مقاوم به گلايفوسيت

  پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتيک و زيست فناوری

1393

1396

مجری

407-م-2

9

همسانه‌سازي ژن 5-انول‌پيروويل‌شيكيمات-3-فسفات‌سنتاز (epsps) از باكتري‌هاي متحمل به علف‌كش گلايفوسيت جدا شده از خاك باغات ايران

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتيک و زيست فناوری

1394

1399

مجری

پژوهانه 516

10

بررسی انتقال ژن با استفاده از نانوذرات سیلیکای مزومتخلل تحت تیمار فراصوت به ريزنمونه برگ لپه ای گیاه کلزا (Brassica napus )

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتيک و زيست فناوری

1389

1400

مجری

PI

پژوهانه 717