سوابق تحصیلی

مقطع تحصيلی

رشته

محل تحصیل

کشور

سال فارغ التحصیلی

کارشناسی

مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی

دانشگاه تبریز

ایران

1369

کارشناسی ارشد

مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی

دانشگاه تهران

ایران

1373

دوره تحقیقاتی

زیست شناسی مولکولی

انستیتو علوم و تکتولوژی نارا

ژاپن

1375

دکتری

زیست شناسی مولکولی

انستیتو علوم و تکتولوژی نارا

ژاپن

1378