افتخارات

  1. دومين جشنواره نوآوری و فن آفريني دانشگاه تهران، جايزه شهيد دکتر چمران: رتبه دوم فن آفرينی گروه کشاورزی و دامپزشکی، 1389، راه کارهای زيست فناوری برای تعيين ويژگی های بيماری بلايت فوزاريومی گندم و توسعه روش های کنترل وارقام مقاوم گندم.
  2. پژوهشگر برتر در سال های 1391 و 1401، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتيک و زيست فناوری
  3. رتبه اول همکاری های علمی بين المللی در ميان کليه پژوهشگاه ها و مراکز علمی کشور در سال 1394، وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
  4. استاد نمونه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتيک و زيست فناوری در سال 1394