معرفی اعضا هیات علمی

    محمد علی ملبوبی

    استاد
  • پست الکترونیکی:alimalboobi@gmail.com
  • آدرس اینترنتی:
  • تلفن:00982144787325
  • دورنگار:00982144787395
  • تلفن همراه:
  • آدرس:انتهای بزرگراه همت غرب، بلوار پژوهش، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری