طرح ملی ژرم پلاسم

 

  The national Project of Iranian Olive Germplasm, Qualitative breeding, Identification and                classification of different Iranian Olive oil

       طرح ملی ژرم پلاسم ارقام زیتون ایرانی
اصلاح نژاد کیفیتی، شناسائي و طبقه بندي انواع ارقام روغن زیتون ایراني