معرفی اعضا هیات علمی

    دکتر سیدمهدی حسینی مزینانی

    استاد
  • پست الکترونیکی:mhmaz@yahoo.com, hosseini@nigeb.ac.ir
  • آدرس اینترنتی:
  • تلفن:02144787345
  • دورنگار:02144787333
  • تلفن همراه:
  • آدرس:انتهای بزرگراه همت غرب، بلوار پژوهش، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری