معرفی اعضا هیات علمی

    دکتر فرید حیدری

  • پست الکترونیکی:heidari[a]nigeb.ac.ir
  • آدرس اینترنتی:
  • تلفن:44787413 021
  • دورنگار:4478739 021
  • تلفن همراه:
  • آدرس:انتهای بزرگراه همت غرب، بلوار پژوهش، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری