ناشر منبع

null مباني ژنتيکي به نژادي بذر با تمرکز بر بذر گوجه فرنگي(Solanum lycopersicum)
08:10

مباني ژنتيکي به نژادي بذر با تمرکز بر بذر گوجه فرنگي(Solanum lycopersicum)

سخنراني علمي خانم دکتر نفيسه گشنيزجاني، فارغ التحصيل دوره دکتري رشته فيزيولوژي و ژنتيک بذر، گروه فيزيولوژي گياهي دانشگاه واخنينگن هلند،

برگزاری سخنراني علمي
"مباني ژنتيکي به نژادي بذر با تمرکز بر بذر گوجه فرنگي(Solanum lycopersicum)"

سخنراني علمي خانم دکتر نفيسه گشنيزجاني، فارغ التحصيل دوره دکتري رشته فيزيولوژي و ژنتيک بذر، گروه فيزيولوژي گياهي دانشگاه واخنينگن هلند، در سالن آمفي تئاتر پژوهشگاه در تاريخ 10 دي ماه 98، با حضور جمعي از اعضاي هيات علمي، محققان و دانشجويان علاقمند برگزار گرديد. عنوان رساله دکتري ايشان Genetic Analysis of the Influence of the Maternal Environment on Tomato Seed and Seedling Performance بوده و و تجربه همکاري با  سه شرکت از معتبرترين شرکت هاي توليد بذر در هلند شامل Enza zaden, Bejo zaden, Rijk Zwaan را داشته اند.
طی سخنرانی فوق، ايشان توضيح دادند که عوامل زيادي بر جوانه زني موفق بذر، استقرار دانهال و رشد و نمو ثانويه آنها در تمام گياهان اثر گذار مي باشد. در ميان اين عوامل، کيفيت بذر يکي از مهمترين فاکتورها با اثري زياد بر استقرار و رشد گياه مي باشد. بذرهاي با کيفيت بالا که منجر به توليد دانهال هاي با استقرار مناسب هستند به داشتن گياهاني با کيفيت خوب از مرحله جوانه زني تا توليد ميوه يا بذر، به خصوص تحت شرايط تنش هاي محيطي، کمک خواهند نمود.
هدف از اين سخنرانی، معرفي مکانسيم هاي مولکولي دخيل در کيفيت بذر و همچنين بررسي نحوه تحت تاثير قرار گرفتن اين مکانيسم ها با عوامل نامساعد محيطي مي باشد.
در تحقيق انجام شده، ۱۰۰ لاين خويش آميخته نوترکيب (Recombinant Inbred Line (RIL)) گوجه فرنگي، حاصل از تلاقي S. lycopersicum  و  S. pimpinellifolium، که در شرايط تغذيه اي متنوع از جمله سطوح متفاوت نيترات و فسفات رشد نموده بودند مورد استفاده قرار گرفتند و پيشينه استفاده از ابزارهاي ژنتيکي با تاکيد بر روش (GGG) Generalized Genetical Genomics بيان گرديد. آناليز هاي همبستگي بين صفات فيزيولوژيک و تغييرات متابوليک رخ داده در محيط هاي مختلف مادري، زمينه هاي تنظيم مولکولي کيفيت بذر را تا حدودي در محيط هاي رشد مادري مشخص می کند. در انتها، ترکيب و تلفيق داده هاي بزرگ اوميکس (Omics) به عنوان روشي جهت کمک به يافتن ژن هاي متعلق به جايگاه کمي صفات (QTL) توضيح داده شد.