ناشر منبع

null چاپ کتاب "زیست فناوری تولید متابولیت های ثانویه گیاهی"
10:49

چاپ کتاب "زیست فناوری تولید متابولیت های ثانویه گیاهی"

کتاب "زیست فناوری تولید متابولیت های ثانویه گیاهی" ترجمه آقای دکتر کمال الدین حق بین، مهسا توکلی و سارا طهماسبی گوجگی توسط انتشارات پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری به چاپ رسید. کتاب حاضر مطلب مفیدی در زمینه زیست فناوری گیاهان داروئی ارائه می دهد. در این کتاب اطلاعات به روز در خصوص روش های تولید و افزایش متابولیت های ثانویه مهم از خانواده های مختلف گیاهان داروئی ارائه شده است که خوانندگان می توانند به فراخور علاقه یا زمینه پژوهشی خود از آن ها بهره گیرند. 

در کتاب حاضر حتی الامکان مسیرهای بیوسنتزی متابولیت ها با توجه به ویژگی هایشان مورد بحث قرار گرفته است. روش های زیست فناوری مطرح شده در مقالات به روز، گردآوری شده و مزایا و چالش های پیش روی هر یک عنوان شده است.