کسب جوایز پژوهشگاه ملی و مهندسی ژنتیک

آقاي دكتر محمد حسين صنعتي استاد بيوتكنولژي، استاد نمونه كشوري وزارت علوم،تحقيقات و فناوري در سال 1399         


خانم دكتر دينا مرشدي سرآمد علمي كشور منتخب در فدراسيون سرآمدان علمي معاونت علم و فناوري رياست جمهوري در سال 1399 


آقاي دكتر مهدي صادقي پژوهشگر برگزيده كشور در علوم پايه در بيست و يكمين جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران برگزيده كشور در سال 1399     


آقاي دكتر مهدي محمدي سرآمد علمي كشور منتخب در فدراسيون سرآمدان علمي معاونت علم و فناوري رياست جمهوري در سال 1400