معرفی هیئت ممیزه

معرفی هيات مميزه مستقل و کميسيون تخصصی پژوهشگاه

الف) هيات مميزه مستقل پژوهشگاه

مقدمه:

اولين دوره هيات مميزه مستقل پژوهشگاه از آذر ماه سال 1394 فعاليت خود را آغاز کرد. اعضای اين هيات توسط وزير وقت علوم، تحقيقات و فناوری، به مدت 2 سال منصوب شدند. پس از پايان دوره اول هيات مميزه، فعاليت دوره دوم اين هيات مجددا در آذز ماه سال 1397 آغاز و به مدت 2 سال ادامه پیدا کرد. پس از اتمام فعالیت دوره دوم، دوره سوم اين هيات مجددا از ابتدای سال 1400 آغاز و  اعضای آن بر اساس " ماده 5 دستورالعمل طرز تشکیل هیات ممیزه موسسه و وظایف و اختیارات آن" و با تاييد وزير محترم علوم به مدت 2 سال به شرح ذيل انتخاب شدند:

اعضای حقوقی

 1. دکتر جواد محمدی  رئيس پژوهشگاه و رئيس هيات مميزه مستقل پژوهشگاه
 2. دکتر مجتبی دشتی زاد- معاون پژوهشی و دبير هيات مميزه مستقل پژوهشگاه

اعضای حقيقي- (بر اساس بند 3 ماده 5 دستورالعمل طرز تشکیل هیات ممیزه(

 1. دکتر حسين بهاروند استاد زيست شناسی تکويني جهاد دانشگاهی
 2. دکتر محمد پورکاظمی استاد شيلات جهاد دانشگاهی
 3. دکتر سيروس زينلي - استاد ژنتيک انسانی انستيتو پاستور ايران
 4.  دکتر جواد حامدي - استاد ميکروبيولوژی دانشگاه تهران
 5. دکتر مهران حبیبی رضائی استاد بیوشیمی دانشگاه تهران
 6. دکتر منوچهر وثوقی شهواری استاد مهندسی شيمی و صنايع غذايي دانشگاه صنعتی شريف
 7. دکتر سيد لطيف موسوي گرگري استاد بيوشيمي دانشگاه شاهد
 8. دکتر عليرضا زمردي پور استاد ژنتيک پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتيک و زيست فناوری
 9. دکتر محمدعلی ملبوبی - استاد زيست شناسی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتيک و زيست فناوری
 10.  دکتر  محمدحسین صنعتی- استاد بيوتکنولوژی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتيک و زيست فناوری
 11.  دکتر کامبيز اکبري نوقابی- دانشيار ميکروبيولوژی کاربردی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتيک و زيست فناوری
 12. دکتر زهرا-سهيلا سهيلي - دانشيار بيوشيمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتيک و زيست فناوری
 13. دکتر مهوش خدابنده - دانشيار بیوشیمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتيک و زيست فناوری

اعضای حقيقي - (بر اساس بند 4 ماده 5 دستورالعمل طرز تشکیل هیات مميزه) به  پيشنهاد مرکز هيات مميزه و تاييد و حکم وزير

 1. دکتر مسعود شمس بخش - دانشيار بيماری های گياهی دانشگاه تربيت مدرس
 2. دکتر محمدرضا زماني - استاد بيولوژی مولکولی و بيوتکنولوژی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتيک و زيست فناوری

وظايف هيات مميزه :

 1. بررسی درخواست های ارتقاء اعضای هيات علمی به مراتب بالاتر
 2. بررسی درخواست احتساب سابقه خدمت قبل از تبديل وضعيت به رسمی آزمايشی اعضای هيات علمی
 3. بررسی رکود علمی اعضای هيات علمی

ب) کميسيون تخصصی هيات مميزه مستقل پژوهشگاه

مقدمه:

به استناد " بند های ماده 8 دستورالعمل طرز تشکیل هیات ممیزه" و بر اساس تبصره 5 ماده 5 اين دستورالعمل، در اولين جلسه هيات مميزه پژوهشگاه، اعضای کميسيون تخصصی به شرح ذيل تعيين گرديد:

اعضای کميسيون تخصصی

 1. دکتر کامبيز اکبري نوقابی - رئيس کميسيون- دانشيار ميکروبيولوژی کاربردی - انتخاب بر اساس "بند 1 ماده 8 دستورالعمل"
 2. دکتر علی هاتف سلمانيان- عضو کميسيون - استاد بيوتکنولوژی- انتخاب بر اساس "بند 2 ماده 8 دستورالعمل "
 3. دکتر مهدی صادقی- عضو کميسيون - دانشيار بيوفيزيک- انتخاب بر اساس "بند 2 ماده 8 دستورالعمل "
 4. دکتر سعيد امين زاده- عضو کميسيون - دانشيار بيوشيمي- انتخاب بر اساس "بند 2 ماده 8 دستورالعمل "
 5. دکتر فروزنده محجوبی دبير کميته منتخب - انتخاب بر اساس "بند 3 ماده 8 دستورالعمل "

مسئول دبيرخانه هيات مميزه مستقل پژوهشگاه:  شفيع گُليج 

ارتباط با دبيرخانه:

تلفن مستقيم- 44787458-021 و يا  10- 44787301 داخلی 254 ، دورنگار-44787420

آدرس ايميل golayj.sh@Gmail.com و sh.golayj@nigeb.ac.ir