ارتباط با کارکنان مالی

نام ونام خانوادگي پست سازماني تلفن داخلي

هاجر پوربابایی

مدير امور مالي

364

مليحه فيروزنژاد

کارشناس دریافت و پرداخت

358

مهين جمالي

مسئول حقوق و دستمزد

360

ارمغان غاليان

مسئول حقوق و دستمزد

359

یاسین قنبری

کارشناس تنظیم حساب ها و مسئول رسیدگی

268

حسین دوستدار

مسئول جمع داراموال،حسابداری طرح ها و دانشجویان

343

یاسر مولایی

کمک کارشناس تنظیم اسناد

355

محمدرسول سنجاق ساز

امور دفتري و بايگاني

289

شماره حساب درآمد اختصاصی:4001024103007689

تلفن: 10-44787301

نمابر: 44787392

پست الکترونيکي مديريت امور مالي: Mali@nigeb.ac.ir