ارتباط با کارکنان مالی

نام ونام خانوادگي پست سازماني تلفن داخلي

هاجر پوربابایی

مدير امور مالي

364

مليحه فيروزنژاد

كارشناس دفترداري و تنظيم حساب‌ها

358

مهين جمالي

مسئول رسيدگي و حسابداري طرح ها و دانشجويان

360

ارمغان غاليان

مسئول حقوق و دستمزد

359

مريم سيفي

تنظيم اسناد

268

جواد قرباني

مسئول جمعداراموال

253

محمدرسول سنجاق ساز

امور دفتري و بايگاني

289

تلفن: 10-44787301

نمابر: 44787392

پست الکترونيکي مديريت امور مالي: Mali@nigeb.ac.ir