English
ورود
مدیریت امور مالی

مديريت امور مالی  

 مدير امور مالي به استناد ماده 2 آئين‌نامه مالي معاملاتي پژوهشگاه از بين اعضاي غير هيات علمي رسمي يا پيماني واجد صلاحيت و با حکم رئيس پژوهشگاه براي انجام امور مالي و محاسباتي منصوب مي‌شود.

وظابف مديريت امور مالي:

اعمال نظارت مالي با رعابت مفاد آئين‌نامه مالي معاملاتي و مصوبات هيات امنا،

نگاهداري حساب و تنظيم گزارشها و صورتهاي مالي و نظارت بر حفظ اسناد، دفاتر و مدارک مالي

نگاهداري و حفظ و حراست و تحويل وجوه، نقدينه‌ها، سپرده‌ها و اوراق بهادار

نگاهداري حساب و نظارت بر اموال

نظارت و کنترل بر وصول درآمدهاي اختصاصي و واريز آن‌ها به خزانه

نظارت بر تامين اعتبار هزينه هاي پژوهشگاه براساس بودجه تفصیلی و موافقتنامه های مبادله شده و میزان تخصیص دریافتی از خزانه

تایید درخواست وجه اعتبارات فعالیتهای هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای و درآمد ختصاصي پژوهشگاه از خزانه مطابق قوانين

نظارت بر هزينه ها و تاييد ليستهاي حقوق و مزاياي كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي با قوانین و مقررات مربوطه

نظارت بر تنظيم صورت حسابهاي مربوط به مغايرت بانكي

نظارت بر تهيه و تنظيم و تایید گزارشهاي مالي لازم براي مسئولين ذيربط

نظارت بر حساب پيش پرداختها ، علي الحسابها و تنخواه گردان

نظارت بر تهيه و تنظيم حسابداري طرحهاي پژوهشي، فناوري و حسابداري دانشجويان طبق دستورالعمل‌هاي مربوطه

نظارت بر تهيه و تنظيم حسابداري عامل مالي طبق دستورالعمل‌هاي مربوطه

 

شماره حسابهاي درآمد اختصاصي پژوهشگاه ژنتيک و زيست فناوري

حساب رابط سیبا به شماره 2172419001009 نزد بانک ملی شعبه غدیر کد 1617

شماره شبا حساب سیبا: IR 58  0170  0000  0217  2419  0010  09   

شماره کارت مجازی حساب سیبا:        6037991899531465

 

توسعه توسط پرتال سازمانی سورن سیستم شریف