مدیریت امور مالی

مديريت امور مالی

مدير امور مالي به استناد ماده 2 آئين‌نامه مالي معاملاتي پژوهشگاه از بين اعضاي غير هيات علمي رسمي يا پيماني واجد صلاحيت و با حکم رئيس پژوهشگاه براي انجام امور مالي و محاسباتي منصوب مي‌شود.

وظابف مديريت امور مالي:

 • اعمال نظارت مالي با رعایت مفاد آئين‌نامه مالي معاملاتي و مصوبات هيات امنا
 • نگاهداري حساب و تنظيم گزارش ها و صورت هاي مالي و نظارت بر حفظ اسناد، دفاتر و مدارک مالي
 • نگاهداري و حفظ و حراست و تحويل وجوه، نقدينه‌ها، سپرده‌ها و اوراق بهادار
 • نگاهداري حساب و نظارت بر اموال
 • نظارت و کنترل بر وصول درآمدهاي اختصاصي و واريز آن‌ها به خزانه
 • نظارت بر تامين اعتبار هزينه هاي پژوهشگاه براساس بودجه تفصیلی و موافقتنامه های مبادله شده و میزان تخصیص دریافتی از خزانه
 • تایید درخواست وجه اعتبارات فعالیت های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و درآمد ختصاصي پژوهشگاه از خزانه مطابق قوانين
 • نظارت بر هزينه ها و تاييد ليستهاي حقوق و مزاياي كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي با قوانین و مقررات مربوطه
 • نظارت بر تنظيم صورت حسابهاي مربوط به مغايرت بانكي
 • نظارت بر تهيه و تنظيم و تایید گزارشهاي مالي لازم براي مسئولين ذيربط
 • نظارت بر حساب پيش پرداختها ، علي الحسابها و تنخواه گردان
 • نظارت بر تهيه و تنظيم حسابداري طرحهاي پژوهشي، فناوري و حسابداري دانشجويان طبق دستورالعمل‌هاي مربوطه
 • نظارت بر تهيه و تنظيم حسابداري عامل مالي طبق دستورالعمل‌هاي مربوطه

شماره حسابهاي درآمد اختصاصي پژوهشگاه ژنتيک و زيست فناوري

حساب رابط سیبا به شماره 2172419001009 نزد بانک ملی شعبه غدیر کد617

شماره شبا حساب سیبا: IR 58  0170  0000  0217  2419  0010  09

شماره کارت مجازی حساب سیبا: 6037991899531465