English
ورود
نمایش محتوا

دفتر طرح ، برنامه و نظارت

فعالیت این دفتر ، برنامه ریزی در جهت اصلاح  اعتبارات ، ساختار تشکیلات ، هرم نیرویانسانی وافزایش بهره وری    پژوهشگاه  و  در نهایت هماهنگ سازی 
سیاست های  پژوهشی و آموزشی در حوزه های مختلف پژوهشگاه است . بدین منظور در دفتر طرح ، برنامه و نظارت   برحسب مورد برخی  موضوعاتی که در سطح کلان و توسط مدیریت پژوهشگاه تعریف می شود وبه مباحث عام پژوهشگاه مرتبط است (در سطح حوزه های خاص پژوهشگاه قابل تعریف نیست ) معمولا به دفتر طرح و برنامه ارجاع می شود تا پس از بررسی کارشناسی وطراحی موضوعدراین دفترمراتب جهت تصمیم گیری به هیات رئیسه پژوهشگاه پیشنهادشود.درمجموع دفتر طرح وبرنامه پژوهشگاه به دلیل آنکه کمتر درگیر امور جاری واجرایی پژوهشگاه است ، فرصت بیشتری برای مطالعه در زمینه مسائلی که به ارتقا کیفی  و ساختاری پژوهشگاه منجرمی شود دارد.

اهداف و وظایف در راستای برنامه و بودجه

 • نظارت  بر حسن اجرای کلیه قوانین ومقررات مربوط به امور استخدامی  و مالی و معاملاتی دانشگاه 
 •  پیگیری و نظارت بر اجرای طرح جامع پژوهشگاه 
 • بررسي نيازهاي مرتبط با برنامه ها و فعاليت هاي موجود پژوهشگاه و طبقه بندي نيازهاي همگن
 • جايگزيني نيازها در برنامه ها و فعاليتهاي مناسب براي دستگاه اجرايي
 • تهيه و تنظيم جداول مقايسه اي عملكرد اعتبارات در طول سال هاي هر برنامه و مقايسه وضع موجود با دانشگاه هاي مشابه
 • تنظيم موافقتنامه هاي عمراني ( تملك دارايي هاي سرمايه اي ) شامل فضاهاي آموزشي، كمك آموزشي، فضاهاي پژوهشي، تعمير و تجهيز و ...
 • تهيه و تنظيم بودجه تفصيلي و اصلاحيه هاي مربوطه
 • جمع آوري عملكردها به منظور مقايسه با اعتبارات و رفع كمبودها
 • مقايسه عملكرد با بودجه هاي تفصيلي مصوب و تكميل فرم هاي لازم به منظور دريافت تخصيص هاي عمراني و جاري
 • مراجعه به مراجع ذيربط و پيگيري به منظور دريافت تخصيص هاي جاري ( هزينه اي ) و عمراني ( تملك دارايي هاي سرمايه اي )
 • نگهداري حساب اعتبارات فصول مختلف بودجه و تهيه جداول مقايسه اي بودجه سال هاي قبل
 • تهيه گزارشات لازم از امور مالي در بخش درآمدهاي عمومي و اختصاصي به تفكيك برنامه ها براي لحاظ مانده
 • شركت در جلسات دفاعيه بودجه در مراجع ذيربط
 • حضور در جلسات توجيهي جهت بررسي اعتبارات درخواستي
 • توزيع ابلاغ اعتبار پژوهشکده ها و حوزه هاي ستادي
 • تهيه و تنظيم ليست بازنشستگان جهت تنظيم و درج در بودجه تفصيلي و دريافت مطالبات پاداش پايان خدمت و اعلام به موسسات ذیصلاح
 • پيش بيني درآمد اختصاصي سال آتي و ارسال به مراجع ذيربط جهت درج در قانون بودجه سال كل كشور
 • تهيه و تنظيم گزارش پيشرفت فيزيكي طرح هاي تملك دارايي هاي
 • سرمايه اي و ارسال به مراجع ذيربط
 • مكاتبات پايان سال جهت دريافت كسري پايان سال براي دستگاه
 • مكاتبات و نامه به مراجع ذيربط جهت تأمين اعتبارات عمومي و عمراني براي اعلام كمبود موارد نياز
 • اخذ ابلاغيه هاي مصوب هزينه اي جاري و عمراني از سازمان مديريت و برنامه ریزی و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
 • تهيه گزارش مربوط به قراردادهاي منعقده توسط اداره تداركات جهت درج در بودجه تفصيلي
 • دريافت تفريغ بودجه و استفاده از آن در اصلاحيه بودجه
 • برآورد اعتبارات جاري و عمراني دستگاه با توجه به لايحه بودجه براي پيش بيني سال آتي

اهداف و وظایف در راستای آموزش كاركنان

 • افزايش‌ كارائي‌ و اثربخشي‌ در ارائه‌ خدمات‌ دولتي‌ و بهبود ميزان‌ پاسخگوئي‌ به‌ مردم‌
 • ارتقاء سطح‌كيفي‌ سرمايه‌انساني‌ بخش‌ دولتي‌ از ط‌ريق‌ افزايش‌ سطح‌ دانش‌ و مهارت‌ كاركنان‌ دولت‌
 • توسعه‌ آگاهي‌هاي‌ عمومي‌ كاركنان‌ دولت‌ بمنظور افزايش‌ كيفيت‌ ارائه‌ خدمات‌
 • توانمندسازي‌ مديران‌ در زمينه‌هاي‌ بهبود وظايف‌ مديريتي‌
 • آماده‌ سازي‌ كاركنان‌ دولت‌ براي‌ ارتقاء به‌ رده‌هاي‌ شغلي‌ بالاتر
 • رشد فضائل‌ اخلاقي‌، فرهنگ‌ سازماني‌ و بهبود روابط‌ انساني‌ كاركنان‌ دولت‌
 • ايجاد ارتباط‌ شفاف‌ و مشخص‌ بين‌ نظام‌ آموزش‌ كاركنان‌ با ساير نظامهاي‌ استخدامي‌ معرفي آموزش كاركنان:  
 • نياز سنجي آموزشي براي كليه كاركنان، مديران و... و ارائه آن در هيأت اجرايي جهت تصويب
 •  
 • برنامه ريزي براي برگزاري دوره هاي مختلف آموزشي و اعلام آنها از طريق تقويم آموزشي
 • هماهنگي با مدرسين دوره هاي مختلف آموزشي
 • مكاتبه با و احدهاي مختلف واحدها جهت ثبت نام
 • بررسي سابقه آموزشي افراد متقاضي شركت در دوره هاي پيش بيني شده  

اهداف و وظایف در راستای طبقه بندی مشاغل

 • بررسي و اتخاذ تصميم در مورد تمام پيشنهادهاي رسيده از واحدها در مورد اجراي طرحهاي طبقه بندي مشاغل بر اساس مصوبات
 • تخصيص پستها يا مشاغل سازماني به طبقات رشته هاي شغلي و تعيين گروه مستخدمان در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه
 • بررسي و تأييد دوره هاي آموزشي و يا كارآموزي كاركنان قبل و بعد از استخدام
 • بررسي محتواي دوره ها از لحاظ انطباق با طرحهاي طبقه بندي مشاغل و در صورت لزوم ارائه پيشنهاد و نتايج بررسي ها به هيأت اجرائي
 • نظارت بر تعيين مشاغل مستخدمان پيماني از لحاظ شرايط تصدي و طبقات مربوط و يا تغيير عنوان
 • نظارت و كنترل مجوزهاي استخدامي و انطباق آن با شرايط و ضوابط مربوط
 • نظارت بر انتصابها و ارتقاء و تنزل گروه ، با توجه به قوانين و مقررات و ضوابط موجود
 • بررسي و تأييد تمام پيشنهادهاي ارتقاء گروه مستخدمان دستگاه متبوع براساس ضوابط ملاك عمل
 • نظارت براجراي طرح ارزيابي مديران و محققان و متخصصان و ساير طرحهاي امتيازي برحسب مقررات مندرج در طرحهاي نامبرده.
 • نظارت بر صحت صدور تمام حكمهاي استخدامي دستگاه متبوع
 • انجام تمام اموري كه بر حسب قوانين و مقررات مختلف و درچارچوب آن به كميته محول مي شود.
 • بررسي سوابق خدمت كاركنان شاغل در مشاغل سخت و زيان آورطبق دستورالعمل مربوط
 • بررسي سوابق و ساير موارد مربوط به همترازي دارندگان فوق ليسانس و دكترا در مشاغل مطالعاتي، آموزشي
 • اجراي مقررات مربوط به تبديل وضع استخدامي از پيماني به رسمي
 • تشخيص مشاغل تخصصي
 • تجديد نظر در وضع مستخدم ازنظر امتيازهاي طرحهاي امتيازي
 • ارتقاي گروه بر اساس نتايج بدست آمده از ارزشيابي موضوع ماده 2 آئين نامه اجرائي طرح طبقه بندي
 • احتساب سوابق خدمت موقت كاركناني كه از وضعيت پيماني به رسمي آزمايشي تطبيق وضع مي يابند.
 • اعطاي گروه تشويقي مديران بعد از طرح در كميته و پس از تأييد بالاترين مقام دستگاه
 • احتساب سابقه خدمت غيررسمي كه مي تواند به منظور افزايش سنواتي جزء سوابق رسمي به حساب آيد.

 

اهداف و وظایف در راستای تشكيلات و تحول اداري       

 • طراحي و سازماندهي واحدها ، تنظيم شرح وظايف ، ايجاد و اداره نظام پستهاي سازماني با توجه به كل سيستم پژوهشگاه  
 • تجزيه و تحليل سيستم هاي سازماني از طريق مطالعه در ارتباطات، فعاليتها و نحوه تقسيم كار واحدهاي پژوهشگاه و تنظيم وپيشنهاد بهترين روشهاي انجام كار
 • بررسي نيازهاي واحدهاي مختلف پژوهشگاه در خصوص پست هاي سازماني

   اهداف و وظایف در راستای وظايف آمار 

 • ايجاد هماهنگي لازم در فعاليت‌هاي آماري حوزه‌هاي مختلف پژوهشگاه
 • ايجاد تفكر ثبتي نمودن نظام آماري
 • برنامه‌ريزي و پيگيري‌هاي لازم جهت ايجاد ارتباط الكترونيكي بين بانكهاي اطلاعاتي سطح پژوهشگاه
 • تهيه آمار اساتيد حق التدريس  جهت استفاده در بودجه تفصيلي و موارد مورد نياز
 • تهيه دفتر چه آمار دانشجويي ، كادر آموزشي و كاركنان غير آموزشي مربوط به موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي
 • تكميل پرتال آمار دانشجويي موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي
 • تكميل شاخص هاي بهره وري در سطح كلان پژوهشگاه
 • پردازش و تكميل آمار‌هاي جمع‌آوري شده با استفاده از نرم افزارهاي مربوطه و انعكاس نتايج آن
 • همكاري با واحدهاي مختلف ،براي استخراج و تهيه جداول و نمودار و شاخصهاي آماري براساس داده‌هاي جمع‌آوري شده
 • همكاري درتهيه گزارشات آماري براي مديران ارشد پژوهشگاه برحسب درخواست مديريت مربوطه در تأمين نيازهاي اطلاعات آماري و پاسخگويي به واحدهاي مختلف
 • همكاري در تأمين نيازهاي آماري افراد، سازمان‌ها و نهادها در چهارچوب ضوابط و مقررات اداري و اولويتهاي پژوهشي- آموزشي
 • جمع‌آوري اطلاعات و آمار و عملكرد دوره‌اي و مقطعي مراكز و واحدهاي پژوهشگاه
 • تهيه و بهنگام نگاهداشتن داشتن آخرين آمار
 • توليد آمار بر اساس نياز مديريت پژوهشگاه
 • توليد آمار بر اساس نياز وزارت متبوع
 • توليد آمار بر اساس نياز (در قالب برنامه‌هاي مصوب) مركز آمار كشور
 • جمع‌آوري اطلاعات و طبقه‌بندي آنها و تهيه و تنظيم اطلاعات آماري

 

توسعه توسط پرتال سازمانی سورن سیستم شریف