مصوبات هیات امناء

مصوبات هیات امناء

  پانزدهمین نشست عادی هیات امنای پژوهشگاه ملی و مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

 شانزدهمین صورتجلسه عادی هیات امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

 هفدهمین صورتجلسه عادی هیات امنای پژوهشگاه ملی و مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

 هجدهمین صورتجلسه عادی هیات امنای پژوهشگاه ملی و مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

نوزدهمین صورتجلسه عادی هیات امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

 بیستمین صورتجلسه عادی هیات امنای پژوهشگاه ملی و مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

 بیست و یکمین صورتجلسه عادی هیات امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

بیست و دومین صورتجلسه عادی هیات امنای پژوهشگاه ملی و مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

بیست و سومین صورتجلسه عادی هیات امنای پژوهشگاه ملی و مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

 بیست و چهارمین صورتجلسه عادی هیات امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

بیست و پنجمین صورتجلسه عادی هیات امنای پژوهشگاه ملی و مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

بیست و ششمین صورتجلسه عادی هیات امنای پژوهشگاه ملی و مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

بیست و هفتمین صورتجلسه عادی هیات امنای پژوهشگاه ملی و مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

دستور نهم بیست و هفتمین صورتجلسه عادی هیأت امنا (اساسنامه مرکز تشخیص تخصصی بیماری ها)

بیست و هشتمین صورتجلسه عادی هیات امنای پژوهشگاه ملی و مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

بیست و نهمین صورتجلسه عادی هیات امنای پژوهشگاه ملی و مهندسی ژنتیک و زیست فناوری