pic3

تاریخچه

تاريخچه و اهداف پژوهشگاه

توجه به علم و تكنولوژي براي دستيابي به پيشرفت و استقلال واقعي از عناصر اساسي فرهنگ جهان معاصر به شمار مي آيد، بي شك، شناخت درست علوم و فنون جديد و كاربرد آنها و همچنين انجام پژوهش هاي متناسب با نيازهاي جامعه، عامل اصلي رشد و توسعه فرهنگي، اجتماعي، صنعتي و اقتصادي است . بديهي است كه بدون توجه به اين امر، تحقق اهداف آموزش و پژوهشي به نحو مقتضي (مطلوب) امكان پذير نخواهد بود. بنابراين، بين پيشرفت هاي علمي و فني از يك سو و رشد و توسعه فراگير و پويا از سوي ديگر رابطه اي مستقيم و ناگسستني برقرار است.
پژوهش هاي مستمر علمي، در قلمروهاي مختلف دانش بشري طبيعتاً تحولاتي را ايجاد مي كند و افق هاي جديد و روشني را براي دسترسي به فرآورده هاي بديع و بي سابقه پيش روي قرار مي دهد. بر اين اساس، تاريخ زيست شناسي – در روند تحول خود، گهگاه به نقاط عطفي دست يافته است. پيشرفت هاي چشمگير حاصل در زيست شناسي مولكول، به ويژه در پژوهش هاي ژنتيكي و بيوشيميايي، به كمك فنون و روش هاي دستكاري ژن ها و پيدايش مهندسي ژنتيك، در حقيقت انقلابي را در عرصه علوم تجربي به وجود آورده است. با اطمينان مي توان گفت كه مهندسي ژنتيك شگفت انگيز ترين رخداد علمي – تجربي است كه بشر تاكنون به آن دست يافته است و بديهي است كه آگاهي جامع و ريشه اي از چگونگي پيدايش، استقرار و كاربرد آن ضروري است.
مهندسي ژنتيك و زيست فناوري در زمينه هاي مختلف علمي – زيستي (مانند كشاورزي – علوم پزشكي و دارويي و صنعت) كاربردهاي ارزشمند است كه آثار خود را به طور مستقيم يا غير مستقيم در زندگي روزمره انسان و در عرصه هاي گوناگون علمي، پژوهشي، اقتصادي، صنعتي، اجتماعي و فرهنگي ظاهر ساخته است.
پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري به عنوان يك موسسه پژوهشي و به منظور انجام تحقيقات علمي – صنعتي و بويژه كاربردي، براساس مصوبه ي 30/3/66 شوراي گسترش آموزش عالي تاسيس گرديد تا از يك سو در جهت نيل به اهدافي چون تحقيقات در زمينه هاي مختلف علوم زيستي، پزشكي،‌ كشاورزي، دارويي و بيوتكنولوژي گام بردارد و از سوي ديگر، آموزش و تربيت متخصصان و محققان دانشگاه هاي كشور را به عهده گيرد. در حال حاضر، بيش از ۲۰۰ نفر در بخش هاي مختلف پژوهشي، اداري و خدماتي مركز فعاليت مي كنند. علاوه بر اين، تعدادي از متخصصان و پژوهشگران ساير دانشگاه ها و مراكز آموزشي و تحقيقاتي داخل و خارج از كشور،  از طريق انجام طرح هاي تحقيقاتي مشترك و برگزاري دوره هاي آموزشي با پژوهشگاه همكاري مي كنند.
 


رسالت ما و سازمان ما چيست؟

 ما توليد كننده علم و خالق فناوري هاي زيستي هستيم.
 ما براي رفع تنگناهاي علمي و اجتماعي، ايجاد زمينه هاي رشد علمي و اقتصادي، تربيت محققان مجرب، دستيابي به دانش فني لازم در جهت توسعه فناوري هاي زيستي و كمك به خودكفايي كشور كه حاصل آنها كسب اقتدار ملي و افتخار بين المللي براي ملت و دولت ايران است به وجود آمده ايم. بقاي ما در گرو رسيدن به اهداف فوق است، زيرا بدون كسب اين اهداف وجود ما مفهومي ندارد.
ما در تماس دائم با مراكز علمي معتبر داخل و خارج كشور هستيم و اين تماس ها را توسعه خواهيم داد تا علم و دانش روز را كسب كرده، نيازهاي اساسي و مشكلات سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي جامعه را بهتر تشخيص داده و با نوآوري هاي موفق خود، در مقابله با آنها كنش مناسب نشان دهيم. فلسفه وجودي ما ايجاد محيطي سالم براي بقاي هموطنان، كمك به سلامت و بهداشت آنان و خدمت به جامعه بشري است.
ارزش بنيادي ما نه پول است، نه ابزار، هر چند هر دو را براي ادامه كار لازم داريم، ارزش بنيادي ما نيروي انساني متخصص و متعهد است (نيروهاي فكري مسئول). ما عزم آن داريم تا با تلاش در جهت دستيابي به علم و فناوري هاي زيستي نوين،ساير فناوري ها را تحرك بخشيده و راه حل هايي براي مسايل اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي كشور پيدا كنيم و از اين راه حمايت هاي سياسي و مالي مسئولين طراز اول كشور و مردم را بدست آورده و به سمت اهداف عاليه خود براي تبديل شدن به يك مركز علمي پيشتاز در منطقه خاور ميانه و جهان حركت نمائيم. وجه تمايز ما با ساير مراكز علمي نو بودن دانش ما است .