تست

null هشتمین دوره آموزشی و تخصصی کشت بافت گیاهی

هشتمین دوره آموزشی و تخصصی کشت بافت گیاهی

دانلود فایل ثبت نام

دانلود فرم ثبت نام

اعلام زمانبندی شش ماه برگزاری دوره های کشت بافت گیاهی، 5 الی 7، 12 الی 14 و 19 الی 21 آذر ماه

v      3 الی 5، 17 الی 19 دی ماه

v      1 الی 3، 22 الی 24 بهمن ماه

v      13 الی 15، 20 الی 22 اسفند ماه

v      19 الی 21 فرروردین 1398

v      9 الی 11، 16 الی 18 اردیبهشت ماه 1398