تست

null برگزاري كارگاه اصول نگارش اختراع و داوري اختراع در تاريخ هاي 9 و 10 و نيز 13 و 14 بهمن ماه 1397