English
ورود

پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا

پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا
كشورهاي عضو كنوانسيون تنوع زيستي در سال 1995، با شروع مذاكرات درباره موافقتنامه هاي قانوني كه بتواند مسائل مربوط به خطرات احتمالي
GMO ها را بررسي كند، به اين نياز پاسخ دادند. اين مباحثات نهايتاٌ در 29 ژانويه سال 2000 منجر به قبول پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا شد. اين پروتكل مشتمل بر 40 ماده و 3 ضميمه است.
پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا با تكيه بر "اتخاذ تمهيدات احتياطي" كه در اصل 15 اعلاميه ريو در مورد محيط زيست و توسعه عنوان شده قوانين خود را بنا نهاده است. بر اساس اين اصل وقتي احتمال بروز خطر يا خسارت غير قابل جبراني وجود دارد كمبود يا عدم اطلاعات علمي نبايد بعنوان بهانه اي براي به تاخير انداختن اقدامات جهت جلوگيري از تخريب و فرسايش محيط باشد. اين پروتكل در واقع اولين سيستم قانونگذاري جامع براي اطمينان از انتقال، نگهداري و استفاده ايمن از محصولات GMO را كه در نظر است در بين كشورها جابجا شوند، تنظيم نموده است.
 
 فايل متن پروتكل كارتاهنا

توسعه توسط پرتال سازمانی سورن سیستم شریف