اعضاء هیات امناء

دکتر جواد محمدی

آیت اله محمود محمدی عراقی

دکتر محمد رضا مخبر دزفولی

دکتر بیژن رنجبر

دکتر علی اکبر احمدیان

دکتر سید مجتبی خیام نکویی