ناشر منبع

"انتصاب ریاست جدید پژوهشـگاه"

"پانزدهمین وبینار تخصصی کرونا"

کارگاه آموزشی کشت سلول و بافت گیاهی

"تمدید فراخوان جذب محقق پسادکتری"

"برگزاری سخنرانی علمی"

"چهاردهمین وبینار تخصصی کرونا"

کارگـاه های هفتـه پژوهش

"کسب مجوز مرجعيت علمي اختراعات"

فراخوان پژوهشگر برتر جوان

" سیزدهمین وبینار تخصصی کرونا"

"کارگاه آموزشی کشت بافت گیاهی"

وبینار و ورک شاپ "رتینوپاتی دیابتی"

"هفته تربیت بدنی و بانوان"

امضای تفاهم نامه بین پژوهشگاه و پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید ...

دوازدهمین وبینار تخصصی کرونا

"یازدهمین وبینار ملی کرونا"

"ضرورت توسعه ارتباط مراکز علمی با صنعت"

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نوزدهمین نشست مدیران ارتباط با جامعه و صنعت دان ...

"تفاهم نامه ژنتیک زیتون"

"چهارمین همایش بین المللی و دوازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران"

چهارمین همایش بین المللی و دوازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران، با شعار " سده 1400: زیست فناوری بر ...

"ویژه نامه عاشورا"