معرفی اعضا هیات علمی

    محسن فرهادپور

    استادیار
  • پست الکترونیکی:m-farhadpour@nigeb.ac.ir
  • آدرس اینترنتی:
  • تلفن:02144787305
  • دورنگار:
  • تلفن همراه:09144814643
  • آدرس:انتهای بزرگراه همت غرب، بلوار پژوهش، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری