زمینه های تحقیقاتی

  • آنالیز فیتوشیمیایی متابولیت های منابع طبیعی  (metabolomics )
  • کشف و توالی یابی پپتیدهای خطی و حلقوی فعال بیولوژیک
  • توسعه فازهای ساکن جدید برای جداسازی و خالص سازی ترکیبات
  • خالص سازی ترکیبات فعال از منابع طبیعی در مقیاس نیمه صنعتی و صنعتی
  • کنترل کیفی فرآورده­های گیاهی