معرفی اعضا هیات علمی

    دکتر کسری اصفهانی

  • پست الکترونیکی:kasra[at]nigeb.ac.ir
  • آدرس اینترنتی:
  • تلفن:44787451
  • دورنگار:
  • تلفن همراه:
  • آدرس:انتهای بزرگراه همت غرب، بلوار پژوهش، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری